Ende-webdesign respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

 

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het blijven bezoeken van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere tracking systemen, tenzij wij op onze website een andere manier van het accepteren van cookies hebben voorzien.

 

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is bij het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1. Defenities

 • Website (hierna: “Website”) https://ende-webdesign.nl
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke”): Ende-webdesign, gevestigd aan de Veldkersmeen 70, 3844 RE Harderwijk
  KvK-nummer: 76388964
Artikel 2. Toegang tot de website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3. Inhoud van de website

All brands, images, texts, comments, illustrations (animated) images, video images, sounds and all the technical applications that can be used to operate this website and more generally all the components used on this website, are protected by the laws on intellectual property. Any reproduction, repetition, use or modification, by any means whatsoever, of all or just part of it, including technical applications, without the prior written permission of the controller, is strictly prohibited. The fact that the controller may not take immediate action against any infringement, can not be considered as a tacit consent, nor of a waiver of any right to prosecute the infringing party.

Artikel 4. Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers op te schorten, te onderbreken, te beperken of te weigeren;
 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren;

Artikel 5. Verantwoordelijkheid

 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor tegen u ingestelde rechtsvorderingen:
  -wegens het gebruik van de website of de via internet toegankelijke diensten
  -voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid.
 3. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijden als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke verdere (rechts)actie tegen de beheerder.
 4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (mis)(ge)bruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u (terug) te vorderen.

  Artikel 6. Gegevensverzameling

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Ende-webdesign
  2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
  3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
  4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.

  Artike 7. Uw rechten betreffende informatie

  1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via .
  3. Each request must be accompanied by a copy of a valid ID, on which you put your signature and state the address where we can contact you.
  4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvangt u van ons een antwoord.
  5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn tot twee maanden worden verlengd.

  Artikel 8. Facturering en betaling

  De door u afgenomen diensten worden jaarlijks gefactureerd. Deze dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

  Indien u de overeenkomst ontbindt vind er geen restitutie plaats over de rest van de looptijd.

  De diensten worden ontbonden, opgeschort dan wel wordt de website en de daarbij behorende diensten off-line gezet, in het geval van:

  Met het oog op een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde:

  • Het niet voldoen van het gefactureerde bedrag.
  • Niet tijdige betaling (eventueel na aanmaning)
  • Onvolledige betaling;
  • niet nakomen van de vooraf besproken afspraken.

  Artikel 9. Wettelijke verplichtingen

  1. In geval van overtreding van enige wet of verordening, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
  2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter ervan aangeven.

  Artikel 10. Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

  1. You may receive commercial offers from the collector. If you do not wish to receive them (anymore), please send us an email to the following address: .
  2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
  3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website op persoonsgegevens van andere betrokkenen stuit, dient u zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

  Artikel 11. Bewaring van gegevens

  De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de bij wet bepaalde duur.

  Artikel 12. Cookies

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens om u als bezoeker te herkennen wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
  2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
   Functional cookies: like session and login cookies to collect session and login information.
   Anonymised Analytic cookies: to obtain information regarding the visits to our website, like numbers of visitors, popular pages and topics. In this way we can adjust our communication and information to the needs of our visitors. We can not see who visits our sites or from which personal device the visit has taken place.
  3. Wij gebruiken met name de volgende cookies op onze website:
   – Google Analytics
  4. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit deze website te raadplegen.

  Artikel 13. Beeldmateriaal en aangeboden producten

  U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij een aangeboden product op onze website.

  Artikel14. Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de inzamelaar gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd als er een geschil ontstaat over deze voorwaarden, behalve als een wettelijke uitzondering van toepassing is.